94. Fyziologické dny Plzeň

Publikace ve Physiological Research

Účastníci konference vyjádří svůj zájem o publikování v Supplementu časopisu předem přímo prostřednictvím přihlášky na Fyziologické dny. Definitivní verzi manuskriptu (připraveného dle závazných pokynů pro autory časopisu Physiological Research) pak editoři Supplementa očekávaj do 25. března 2018. Přesné pokyny pro autory, tzn. kam text zaslat, odhad publikačních nákladů apod. budou k dispozici v den zahájení konference, v rámci distribuovaných informačních materiálů.

Instrukce pro publikaci v Supplementu Physiological Research

Vážení zájemci o publikaci v Supplementu Physiological Research, i v letošním roce připravujeme vydání již tradičního Supplementa, které vychází jako výstup každoročního významného setkání odborníků – fyziologů z Česka a Slovenska, tj. Fyziologických dnů. Jsme velice rádi, že i Vy zvažujete tuto platformu pro prezentování svých dat a vědeckých výsledků. Abychom mohli zaručit včasné recenzní řízení, svůj rukopis připravujte striktně dle přiložených instrukcí. Rukopisy vycházející výhradně z ústního sdělení na FD zašlete nejpozději do 25.3.2018 na adresu sup.fd@fgu.cas.cz. Příspěvky prezentované na FD formou posteru nebudou přijaty do recenzního řízení.

Formát publikace je Original Article (tzn. nelze publikovat Short Communication), a proto Váš text může nabýt maximálně rozsahu 10 tištěných stran (minimálně 2000 a maximálně 5000 slov) a obsahovat celkem 5 grafických příloh (obrázky, tabulky nebo grafy). Texty nesplňující stanovený rozsah a další formální kritéria budou vyřazeny.

Velice si vážíme zájmu o publikování v Supplementu, který se rok od roku zvyšuje. Počet zaslaných prací opakovaně převyšuje rozsah Supplementa (cca 2 review a cca 13 původních prací). Pro publikaci budou vybrány redakční komisí nejzajímavější práce. Práce, které nebude možné z kapacitních důvodů do Supplementa zahrnout, lze společně s posudky z recenzního řízení podstoupit redakci Physiological Research ke zvážení jejich otištění v jednom ze standardních čísel časopisu.

Publikační náklady budou v letošním roce pravděpodobně srovnatelné s předchozím rokem. Autorům bude účtován jednotný poplatek za publikaci, bez ohledu na využití stanoveného prostoru (počet stran/obrázků). Přesné částky budou sděleny po definitivní dohodě Výboru ČFS s redakcí Physiological Research koncem března. Lze očekávat, že částky se budou pohybovat v podobné výši jako v roce 2017 (~17 tis. Kč za původní sdělení a ~10 tis. Kč za přehlednou práci).

V případě, že nebude dostatek kvalitních prací, které by Supplementum naplnily, budou přijaté články předány redakci Physiological Research k zařazení do standardního čísla časopisu.

 

Za ediční komisi Supplementa 2018

 

Doc. Vladimír Riljak
Doc. Jakub Otáhal
Prof. Marie Nováková

 

Soubory ke stažení (Instrukce pro publikaci v Supplementu, Šablona referencí Endnote)

Supplementum_2018v3.doc (49.2 kB)
PhysResearch.ens (10.4 kB)